Back to Jobs
Search Jobs
img img

Manager – Legal, Securities

Ho Chi Minh
Fulltime
23-BU FS-0036
What you will do
 • Tư vấn, tham mưu và đề xuất cho Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban về các giải pháp pháp lý đối với các dịch vụ tư vấn tài chính, các sản phẩm và giải pháp cấu trúc tài chính cho khách hàng và nội bộ.
 • Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý mới để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ/tránh các xung đột phát sinh.
 • Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý đối với các văn bản định chế, quy định, quy chế nội bộ, các mẫu biểu, tài liệu, hồ sơ cần thiết để vận hành được các sản phẩm tài chính, dịch vụ do các Đơn vị phát triển.
 • Xây dựng, hỗ trợ xây dựng, thương thảo các mẫu biểu Hợp đồng, văn bản ký kết với các đối tác kinh doanh, với khách hàng, các Phòng Ban và các đối tượng khác được sử dụng trong các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
 • Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện Công ty tham gia hoạt động tố tụng (nếu có); tranh chấp, khiếu nại liên quan đến và/hoặc giữa Công ty với các tổ chức và cá nhân khác.
 • Xây dựng và triển khai các công việc pháp chế, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật.
 • Đảm bảo tiến độ trong các hoạt động pháp lý của Công ty.
 • Thực hiện các hồ sơ liên quan tới việc xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Công ty, các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, chấp thuận đồng ý với các phương án.
 • Duy trì quan hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến pháp lý để phục vụ các hoạt động của Công ty.
What you will need
 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế và 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong một số lĩnh vực pháp luật: Tài chính, Chứng khoán, Đầu tư,…
 • Có kiến thức về tài chính, chứng khoán, hệ thống sản phẩm nghiệp vụ nguồn vốn, nắm vững các quy định và hoạt động chứng khoán.
 • Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, tin học văn phòng 
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng nghiên cứu và phân tích thống kê; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng làm việc độc lập, nhóm
Share this job:

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)

Related Jobs

Associate Manager – Compliance
Ha Noi
Fulltime
Advising the operational and functional departments in all areas of law (intermediary payment, advertising, commercial, competition, IT, IP, data privacy, employment, etc.). Drafting, reviewing contracts, and supporting the business on post-contract-related matters arising from collaborations, partnerships, dealerships, customers, and/or procurement agreements. Provide legal advice on new business models or special issues; detect and advise to prevent legal risks arising during the operations and activities of the company. Supporting new business initiatives from a legal perspective, including licensing requirements (related to investment, establishment/modification of branches/business locations, registration of intellectual property, corporate legal, etc.). Develop legal awareness, deliver training, provide legal advice, guidance, and assistance in customer claims, and maintain legal standards and compliance with applicable laws. Provide effective risk management techniques and offer accurate and valuable advice/solutions on legal matters or disputes. Monitor and track regulatory news and developments and analyze their impact on the industry & business of the company…
Senior Executive – Customer Experience Analysis
Ho Chi Minh
Fulltime
Conduct comprehensive analyses of customer journey data to identify pain points, trends, and opportunities for improvement; Develop and maintain automated dashboards to monitor performance metrics related to customer experience; Collaborate with cross-functional teams to consolidate requirements, understand business needs, and prioritize initiatives aimed at enhancing customer satisfaction; Design and implement solutions with scalability and automation in mind to empower stakeholders with actionable insights; Utilize statistical methods and tools to analyze complex data sets and derive meaningful insights; Drive customer segmentation strategies to personalize user experiences and optimize engagement and retention efforts; Monitor data quality to ensure reliability and relevance for decision-making purposes; Provide ad-hoc reporting and data analysis support as required to address immediate business needs; Stay abreast of industry trends and best practices in customer experience analytics and incorporate them into our processes and strategies.
Art Consultant (Art Director – Freelance 3 months)
Ho Chi Minh
Internship/Collaborator
As a Brand Art Consultant, you will play a role in shaping the visual identity and artistic representation of the brand. Your expertise in art and design will be instrumental in creating compelling visual narratives that resonate with the brand’s target audience. This position involves collaborating with marketing, creative, design and product teams to integrate art into brand strategies, campaigns and experiences.

img Refer A Friend

Your Friend

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG - Max size: 5 MB)